یکی اون بیرون به فکرته!!باور کن!

❃ نَظَرَ مِن بابِ افتعال❃

۲۲ مطلب با موضوع «استاتوس» ثبت شده است

روحـــــانی مُچکریم...=)

بعد از اومدن روحانی

راننده پراید بزن بغل

ﺧﻮﺍﻫﺮﺗﻮﻧﻦ؟ ﻧﻪ!

ﺧﺎﻧﻮﻣﺘﻮﻧﻦ؟ ﻧﻪ!

ﺍﺻﻸ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺩﺍﺭﻳﻦ؟ ﻧﻪ !!

ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺎﻳﻦ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﻴﻦ ﺑﭽﺘﻮﻥ ﺧﻮﺷﮕﻞ

ﻣﻴﺸﻪ!!!!

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

می گن تو دوره ریاست روحانی،

وقتی سر کلاس خوابت برده،

استاد می یاد پتو می ندازه روت

روحانی مچکریم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

روز انتقام نزدیکه

یه روز میاد که یخچال میاد در اتاقمونو هی باز میکنه، هی میبنده

مچکرم روحانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺐ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻬﻮﯾﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﯾﻪ

ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ

ﺍﻭﻣﺪ ﺑﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻧﻤﻮﻥ ﻭ ﯾﻪ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻧﯿﺮﻭ

ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺭﺍﭘﻞ ﺍﻭﻣﺪ ﺭﻭ ﭘﺸﺖ ﺑﻮﻡ ﺩﯾﺶ

… ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻣﻮﻥُ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮﺩُ ﺭﻓﺖ:))

ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻣُﭽﮑﺮﯾﻢ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تازگیا وقتی ناخونامو می گیرم این گوشت بغل انگشتم رو نمی گیرم
 
روحانی مچکریم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز صبح که از خواب بیدار شدم اولین سوالی که برام پیش اومد این بود که من کجام !؟
یه کم که دقت کردم فهمیدم مامانم اتاقمو تمیز کرده
مچکریم روحانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروزصبح برای اولین بار زودبیدار شدم و رفتم نون خریدم...
بابام بهم خندید و روشو کرد اون طرفو گفت:
مچکریم روحانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺳﻮﺍﻻﺕﮐﻨﮑﻮﺭ ﻫﻢ
ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﻩ ! ﮐﻨﮑﻮﺭﯼ ﻫﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.
ﻣﺜﻼ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﻫﻨﺮ؟
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟
·
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺩﺷﺖ
·
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﮔﻠﺰﺍﺭ
·
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻋﻠﻔﺰﺍﺭ
·
ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﭼﻤﻨﺰﺍﺭ
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟
·
ﺭﺿﺎ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎ
·
ﺭﺿﺎ ﻓﻮﻟﮑﺲ
·
ﺭﺿﺎ ﮊﯾﺎﻥ
·
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻭﺭ
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻤﻞ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ؟
·
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﻣﯿﻨﻮ
·
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﮔﺮﺟﯽ
·
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺳﺎﻗﻪ ﻃﻼﯾﯽ
·
ﻧﻌﻤﺖ ﺍﻟﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺴﻞ
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﺯﻥ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟
·
ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
·
ﮐﺎﺩﻭﯼ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
·
ﭼﺸﻢ ﺭﻭﺷﻨﯽ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
·
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺗﻬﺮﺍﻧﯽ
ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﭼﺸﻢ ﺭﻭﺷﻦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ؟
·
ﻓﺎﺭﺳﺎ ﭘﯿﺮﺯﻭﻓﺮ
·
ﭘﺎﺭﺳﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯﻓﺮ
·
ﻓﺎﺭﺳﺎ ﻓﯿﺮﻭﺯﭘﺮ
·
ﭘﺎﺭﺳﺎ ﭘﯿﺮﻭﺯﭘﺭ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
ﻣﺮﺑﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﯾﮑﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ؟
·
ﻋﻠﯽ ﭘﺮﻭﯾﻦ
·
ﻋﻠﯽ ﺷﻬﯿﻦ
·
ﻋﻠﯽ ﻣﻬﯿﻦ
·
ﻋﻠﯽ ﻧﮑﯿﺴﺎ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ
ﺗﻠﺴﮑﻮﭖ
ﻭ ﻣﯿﮑﺮﻭﺳﮑﻮﭖ؟
·
ﻋﺪﺳﯽ
·
ﮐﺎﭼﯽ
·
ﻓﺮﻧﯽ
·
ﺳﺮﺷﯿﺮ ﺑﺎ ﺩﻭﻍ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺎﺩﻩ؟
·
ﯾﺨﭽﺎﻝ
·
ﺑﺨﺎﺭﯼ
·
ﺁﺑﮕﺮﻣﮑﻦ
·
ﮔﺎﺯ
مچکریم روحانی..

 

۲۵ تیر ۹۲ ، ۱۶:۵۰ ۶ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

شـــــــــــــــــووَر!!!!

# مردی مادر پیری داشت.روزی او را در زنبیلی گذاشته،به دوش گرفت و نزد پیغمبر زمان خود آورد و گفت:مادر من گرفتار بی خوابی است و تا صبح خواب ندارد،حکمتی فرما که بی خوابی او علاج شود.

آن پیغمبر فرمود:برو وی را شوهر بده،حالش خوب می شود.گفت:ای پیغمبر،او خیلی پیر است.پیرزن دستش را از زنبیل بیرون آورد و محکم بر سر پسر خود کوبید و گفت:تو بهتر می دانی یا پیغمبر خدا؟؟#از پیرزنی پرسیدند:میخواهی برای تو یک شوهر پیدا کنیم و یا به تو یک ده آباد و سرسبز بدهیم؟پیرزن با کج خلقی گفت:

من حوصله سر و کله زدن با دهاتی ها را ندارم!

۲۴ تیر ۹۲ ، ۲۰:۲۳ ۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

بازار خرمشهر...

چند روزه یه آهنگ تو مزم play شده اصن شب و روزمو گرفته...=)

میترسم بخوره به شبای احیاء..چیکار کنم؟؟=)

متن اهنگ "بازار خرمشهر"آلبوم ژاکت...از محسن چاوشی...همه رو دیوونه کردم از بس خوندمش...=)

یه راهکار بدین لطفا...

حالا اگه یه آهنگ لایت بود میشد یه کاریش کرد...اینو کجای دلم بذارم؟؟

شما رو دعوت میکنم به مکالمه ی بین من و مغزم...البته مغز play شده ام...

من:چی میگی تو؟؟خاموشش کن ببینم...

مغزم:   قلبِ مو ضعیفه دختر داره بوم بوم میزنه/اون غریبه کی باته/چی میگه بت چی میخواد ، چی میخواد

من:چرا چرت و پرت میگی؟؟کدوم غریبه؟؟چرا جو میدی؟؟

مغزم: تو هوای گرم بندر توی بازار خرمشهر/دیدُمت با ناشناسی نفسُم در نمیاد
من: من تاحالا پامو تو بازار خرمشهر نذاشتم...چی میگی تو؟؟

مغزم:عینک ری بن اصلُم ، هرچی دارُم مال تو/نفسام تویی تو دختر همه دردات مال مو
من:نه عزیزم...نمیخوام...مال خودت...تازه بی سواد اون رِیبَنه...نه رِیبُن...بله بله؟دیگه داری از خط قرمز خارج میشی ها...

مغزم:میخرُم سال دیگه واست اِلنگوی طلا/تا ابد به پات میشینُم ، پات میمونم وُلله
من:برو بابا...من به کمتر از سرویس تیتانیوم اصل رضایت نمیدم وُلله!!اِوا لهجه گرفتم...!!!

مغزم:قسمت میدُم بمون جون ننت ، جون کاکات/قربونت برُم الهی ، قربون جفتِ چشات

مو!!:جونِ نِنَت بی خیُلِ مو شو...

مغزم:اگه پولام و بدن واست عروسی میگیرُم

مو:چه پررو...پول نداری؟؟برو از جلو جفتِ چشام دور شو...

مغزم:میرم و دخیل می بندم جمعه شب سید عباس

مو:خدا شِفات بده عمو...


ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن:متاسفانه این مکالمه هنوز چند شبه ادامه داره...راهکار لطفا...
تو هوای گرم بندر توی بازار خرمشهر
دیدُمت با ناشناسی نفسُم در نمیاد

قلب مو ضعیفه دختر داره بوم بوم میزنه
اون غریبه کی باته
چی میگه بت چی میخواد ، چی میخواد

عینک ری بن اصلُم ، هرچی دارُم مال تو
نفسام تویی تو دختر همه دردات مال مو

میخرُم سال دیگه واست اِلنگوی طلا
تا ابد به پات میشینُم ، پات میمونم وُلله

پات میمونم وُلله ، پات میمونم وُلله

قسمت میدُم بمون جون ننت ، جون کاکات
قربونت برُم الهی ، قربون جفت چشات

اگه پولام و بدن واست عروسی میگیرُم


روزی صد هزار دفعه برای چشمات میمیرُم

برای چشمات میمیرُم

میرم و دخیل می بندم جمعه شب سید عباس
بیا و رحمی بکن به این دلی که تنهاست

دس و دس نکن ننه ، دختر و داره می پره
مرگ مُو کاری بکن ، عشقمُو داره می بره

عینک ری بن اصلُم ، هرچی دارُم مال تو
نفسُام تویی تو دختر همه دردات مال مو

میخرُم سال دیگه واست اِلنگوی طلا
تا ابد به پات میشینُم ، پات میموُنم وُلله

پات میموُنم وُلله ، پات میموُنم وُلله

۲۳ تیر ۹۲ ، ۱۳:۱۰ ۸ نظر موافقین ۰ مخالفین ۲
+مرا لطف تو می باید...

ادامه استاتوس تصویری...

بازم سلــــــــــــــام...

سری پیش،وسط گذاشتن تصاویر بامزه،یهو یه مشکلی پیش اومد و...

حالا ادامه شو میذارم...

برید ادامه مطلب...


ادامه مطلب...
۲۲ تیر ۹۲ ، ۱۱:۴۶ ۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

توصیه های ماه رمضانی !


ماه رمضان نزدیک است ... همین روزهاست که خودمان را به  سحری و افطاری های جورواجور سوق دهیم. ماه حلیم بوقلمون، ماه غل غل  کردن دیگ آش رشته  جلوی دکان خیاطی، کلید سازی و حتی نمایشگاه  اتومبیل، ماه غلبه زولبیا  بامیه بر قند، ماه انتظار خالصانه برای  شنیدن صدای دلنشین و روح افزای اذان(ترجیحا مغرب)، ماه سریال‌های  بندتنبانی، ماه سینه خیز کنار رفتن از سر سفره منهدم شده. خب دیگه  بسه. حالا که کاملا در فضا قرار  گرفتید به توصیه‌هایی در باب روزه  داری در این ماه خدا توجه کنید. دقت داشته باشید که ساعت حدود یک  ربع به 9 شب تازه افطار می‌شود.  بنابراین اصلا زمان زیادی در  اختیار ندارید و هر ثانیه‌اش طلاست.

  دقت کنید که حتما هم حلیم بخورید هم آش رشته. این دو اصلا با هم  نمی‌سازند و واکنش‌های عجیبی می‌دهند اما بعد از ماه رمضان اینها  همه‌اش برایتان خاطره می‌شود.

  با توجه به تاکید همیشگی متخصصان تغذیه به صرف وعده غذایی صبحانه،  حتما افطار را با صبحانه شروع کنید. نان و پنیر و کره و مربا و عسل  و  حلیم و البته تخم مرغ عسلی که همه اینها را بشوید و ببرد پایین.  بعد  بروید سراغ ناهار و در پایان هم برای شام یک چیز سبک در نظر  بگیرید.  مثلا همان آش رشته با هفت، هشت عدد کتلت کفایت می‌کند.

  اگر روزه نیستید سعی کنید نزدیک افطار از همان ساندویچی که ظهر  یواشکی در کیسه مشکی ازش ساندویچ خریده بودید، حلیم یا آش تهیه  نکنید.  جهت حفظ شخصیت خودتان می‌گوییم، وگرنه که خب بکنید.

  خوشا به سعادت آنهایی که سر ظهر بعد از خوردن یک پرس قورمه سبزی  ناگهان می‌گویند: "اِوا من که روزه بودم" و چون حواسشان نبوده  روزه‌شان هم باطل نمی‌شود. برای ما حتی در حد یک تکه ته دیگ هم تا  به  حال پیش نیامده. (این البته توصیه نبود، دلنوشته بود)

  موقع خواب ظرف زولبیا بامیه را بگذارید بالای سرتان. همین که از  این  دنده به آن دنده می‌شوید یکی، دوتا بگذارید گوشه لپتان و آرام  میک  بزنید.

  در فاصله چند ساعت تا افطار چندین بار بروید سر یخچال، یک دستتان  را  روی شکمتان بگذارید، با دست دیگر در یخچال را نگه دارید و به  محتویات  داخل آن خیره شوید. با خودتان بگویید" تا چند ساعت دیگه  همه اینارو  می‌خورم" شاید هم حواستان نبود و یک چیزی انداختید  بالا. خدا را چه  دیدید، شانس است دیگر.

  خواب سحر بسیار مهم است اما وعده سحری مهمتر است. کورمال کورمال  خودتان را سر سفره برسانید. استرس این لحظات کشنده است چون هر لحظه  امکان دارد اذان را بگویند. برای سرعت بخشیدن به کار از هر دو دست  خود استفاده کنید. اگر احیانا به دلیل خواب آلودگی بعدا متوجه شدید  تا دو دقیقه بعد از اذان هم مشغول خوردن بوده اید، از آن طرف دو  دقیقه  دیرتر افطار کنید.

  سحر بی‌خودی تلویزیون را روشن نکنید. اگر می‌خواهید با مناجات‌های  فرزاد جمشیدی حالی به حالی شوید او دیگر آنجا نیست. به قول معروف  آن  مجری را لولو برد. همان مجری برنامه "ماه خدا" در سحرگاه ماه  مبارک  رمضان که بنا به اتفاقاتی که لابد می دانید و شنیده اید یک  زمانی  خبرساز شد و مع الاسف امسال این برنامه با حضور آنچنانی  ایشان اجرا  نمی شود ...

 

۱۷ تیر ۹۲ ، ۱۷:۳۳ ۱۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

دق الباب!!!

یکی از فانتزی هام اینه که در خونه رو به صورت آهنگین میزنم...ینیا مامانم کلافه است از دستم...خب مگه چیه؟؟

۰۶ تیر ۹۲ ، ۱۲:۱۴ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
+مرا لطف تو می باید...

فِلَش...

اگه یه وقت از آهنگای فلش تون خسته شدین،به اولین رستوران سر راهتون برید و بدید اونا براتون فلشتونو پر کنن با آهنگایی که برای مشتریاشون میذارن...

ما امتحان کردیم جواب داده...

تازه بعدا میتونید بر علیه شونم استفاده کنید...

ولی خداییش چه آهنگایی میریزن...


۰۶ تیر ۹۲ ، ۱۲:۰۲ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
+مرا لطف تو می باید...

پیتزا فروشی

یکی زنگ میزنه پیتزا فروشی میگه یه پیتزا میخوام.

فروشنده میگه:به نامِ...؟؟

میگه:آخ آخ ببخشید به نام خدا یه پیتزا میخواستم.=)

۰۶ تیر ۹۲ ، ۱۱:۵۰ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
+مرا لطف تو می باید...

زمان...

مردم دنیا زمان رو در سه حالت می بینن؛اما ما ایرانیا در 4 حالت:

زمان گذشته،زمان حال،زمان آینده،زمان شاه =)

۰۶ تیر ۹۲ ، ۱۱:۴۸ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱
+مرا لطف تو می باید...

چارلز مانس!!

اومدم لیست خرید رو بخونم،گفتم:شارژ،ماست!

یه لحظه من و خواهرم دوتاییمون زدیم زیر خنده،

یاد کارتون"UP"افتادیم :چارلز مانس!!

لحن گفتنم دقیقا مثل همون بود =)

۲۸ خرداد ۹۲ ، ۱۹:۵۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

واحــــِــــــد!!!

با خواهرم رفتیم تا یه خرده دمشق رو بگردیم...!!!

خلاصه هوا خیلی گرم بود و روز آخر ماه شعبان بود...

از کاخ یزید بر می گشتیم =)

ما هم خیلی تشنه مون شده بود و داشتیم از عطش خفه می شدیم!

از دور یه "آبمیوه بستنی" دیدیم!!!

انگاری مثل این بود که به یه چشمه آب رسیدیم...

خواهرم اومد بگه که چی میخواد،...

خواهرم عربی با مرده حرف می زد،مرده فارسی حرف می زد!!!!من مرده بودم از خنده...

مرده گفت چند تا می خوای؟!

خواهرم گفت:واحِد !!!=))))

ما که آخرش هم نفهمیدیم اون آبمیوه هه اسمش چی بود اما من و خواهرم اسمش رو گذاشتیم:یَخ زَنُ الحُلقوم!!!

آخه یه لیوان گنده گنده بود بعد توش رو هم پر از یخ کرده بود...دو تا هم نی گذاشت توش آخرش هم نتونستیم تمومش کنیم چون خیلی بزرگ بود...فقط نکته مهم این بود که جیگرمون خنک شد تو اون گرما...!!!

خیلی روز خوبی بود...جاتون خالی...


۲۸ خرداد ۹۲ ، ۱۹:۵۱ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

دانلود ماشین بازی با حجم کم =)

چرا بچه ها اینجورین؟!!در طول سال،یاد گرفتن حروف الفبا واسه شون سخته و از زیر یاد گرفتن در میرن اما وقتی میخوان یه چیزی خودشون دانلود کنن با هزار سختی هم که شده خودشون سعی میکنن بنویسن!!!

مثلا همین برادر من ! اگه دیکته بود،تا بخوای یه کاری کنی که یادش نره که کلمه ی "حجم" با "ح" جیمیه!پدرت در میومد ... اما الآن داره بازی دانلود میکنه خیلی راحت مینویسه:دانلود ماشین بازی با حجم کم =)


۲۷ خرداد ۹۲ ، ۱۴:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

کارواش...

خداوند تبارک و تعالی اینگونه مقدر فرموده که وقتی کسی میره کارواش،و با ماشین تمیز از کارواش در میاد بیرون،باران شروع به بارش میکنه!

وقتایی هم پیش میاد که هوا گرمه و خبری از بارش بارون نیست اما تا از کارواش در میای بیرون،ممکنه دو تا بچه تُخس جلوی ماشینتو بگیرن و با تفنگ آبی بزرگ رو ماشینت آب بریزن!!!

اتفاقی که امروز برای من و خواهرم افتاد...

خداوندا همه رو شِفا بده...الهی آمین...


۲۶ خرداد ۹۲ ، ۲۲:۴۰ ۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

کِش میری یا استفاده همه جانبه می کنی؟؟!!

پس از مدت ها گشت و گذار و جست و جو در پی آینه ی دستیِ عزیزم،نشستم دارم "چی پف" می خورم که یه دفعه خواهرم از تو کیفش آینه ی عزیزمو در میاره!!!!

میگم:فکر میکردم فقط خودم کِش رفتن بلدم!!!

میگه:اسم این که کِش رفتن نیست!

میگم:پس چیه؟

میگه:اسمش استفاده همه جانبه از وسایله!!

میگم پس از این به بعد منم می تونم استفاده همه جانبه از وسایلت داشته باشم دیگه؟ =)

میگه:اون اسمش استفاده همه جانبه از وسایل نیست این اسمش استفاده همه جانبه از وسایله...اسم اون کِش رفتنه =)

من :|

خواهرم =)

یــــــــــــــــــا خـــــــُــــــــدااااااااا :@

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پ.ن:"چی پُف" تبلیغ بود...آخه خیلی خوشمزه است =)مخصوصا با چایی...=)

۲۵ خرداد ۹۲ ، ۰۰:۴۷ ۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

کلاغ حیوان نجیبی است !! =)

خواهرم برگشته میگه:می دونستی که نجیب ترین حیوون کلاغه؟؟!!!

من :|

خواهرم =)

من:مگه اسب نیست؟

خواهرم:نه.حتی کلاغ از اونم نجیب تره.!!

من :@ چرا؟؟!!!!

خواهرم:نمیدونم =)))))

من :|

۲۳ خرداد ۹۲ ، ۱۶:۱۴ ۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

گارسن و خواننده؟؟!!!!

رفتیم رستوران،مامانم برگشته به گارسن میگه:شما چقدر شبیه محسن یگانه هستید!!

نمی دونم چرا به گارسنه برخورد!!!!همچین با دلخوری رفت که نگو...اصن دیگه روم نمیشه تو چشاش نیگا کنم =)

۲۳ خرداد ۹۲ ، ۱۶:۰۶ ۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

گاز میدی؟؟!!!

رفتم داروخونه مرده وارد شده رو به متصدی خانوم میگه:

خانوم یه گاز بدید بی زحمت =)

من از خنده ترکیدم اونجا =)))

قیافه ی مرده دیدنی بود یه آقای سانتی مانتال کت شلواری =)

_______________

پ.ن:منظور گاز استریل بوده =)

۲۳ خرداد ۹۲ ، ۱۰:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

یه خاطره از فردا؟؟!!

خواهرم رفته سی دی فروشی ،رو به مغازه دار کرده میگه:

عاغا! یه خاطره از فردا دارید؟؟

یارو برگشته میگه:یه خاطره از فردا نه اما از دیروز چرا دارم =)


۲۳ خرداد ۹۲ ، ۱۰:۲۵ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

دارم میام پیشِت جاده چه همواره =)

عـــاغا عایا فقط ماییم که در حین گوش دادن به این مصراع از آهنگ آلبوم  یه خاطره از فردا :

                                          دارم میام پیشت جاده چه همواره 

  می افتیم تو دست انداز  و هرچی چاله چوله است یا شمام اینجوری هستید؟؟ =)

۲۳ خرداد ۹۲ ، ۱۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...

اینترنتِ قطع شده...

تو یه استاتوس خوندم که میگفت:

یک اتاق مرتب نشانه ی یک کامپیوتر خراب و یا اینترنت قطع شده می باشد.

حکایت این روزای منه =))

۱۵ خرداد ۹۲ ، ۲۳:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
+مرا لطف تو می باید...