از معلمم شنیدم که از نزدیکان سید مهدی شجاعی شنیده بود که می گفتند:

"سید مهدی شجاعی،کتاب های مذهبی خود را با اشک چشم می نویسد..."

همین جمله ای که سال پیش شنیدم،امسال درک شد...

سید مهدی شجاعی،سید مهدی شجاعی نیست...!!!!