یکی اون بیرون به فکرته!!باور کن!

❃ نَظَرَ مِن بابِ افتعال❃

یکی اون بیرون به فکرته!!باور کن!

❃ نَظَرَ مِن بابِ افتعال❃

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

______________________

شاید بعد کنکورم وبمو باز کردم... البته فقط شاید...