می گوید: عایشه ام المومنین است!!


سرم را بالا گرفته و با پوزخند میگویم:


اگر چنین میگویی که عایشه (لعنت الله علیها) ام المومنین است ، چه سعادتی برایم بالاتر از اینکه به من بگویی کافر؟!

=)