انگار دوست داریم که "دوست داشته " بشیم ...


و فکر میکنیم که "همیشه" دوست داشته میشیم ...


نه!

اشتباه نکن ...


دو روز یک دنیا ، شبیه به هم نیستن ...


انسانها اینگونه اند ...