علاقه ای که یک شبه از بین برود ، علاقه نیست ...

هوس است ...

#حاء_میم🍁